تایید صلاحیت پیمانکاری

شرکت سامان بهادر دارای رتبه  3  تاسیسات و تجهیزات و رتبه 5 نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.     جزییات

چهارشنبه 13 آذر 1398

تاییدیه و رضایتمندی شرکت گاز استان تهران

تاییدیه و رضایتمندی شرکت ملی گاز ایران - استان تهران     جزییات

شنبه 16 آذر 1398

تاییدیه و رضایتمندی بانک ملت

تاییدیه و رضایتمندی بانک ملت     جزییات

پنجشنبه 7 شهريور 1398

تاییدیه و رضایتمندی شرکت ملی گاز ایران

تاییدیه و رضایتمندی شرکت ملی گاز ایران     جزییات

شنبه 23 آذر 1398

7/16/2019 3:25:52 PM7/16/2019 3:26:38 PM