خدمات نامه رسانی پيشخدمت ،‌ تلفنچي

خدمات نامه رسانی پيشخدمت ،‌ تلفنچي

خدمات نامه رسانی پيشخدمت ،‌ تلفنچي:

بخشی دیگر از خدمات شرکت سامان بهادر ارائه نیروی انسانی ساده و غیر متخصص در سطح پروژه های خود است که با توجه به نیازهای کارفرمایان در سطوح متفاوتی ارائه می گردد. شایان ذکر است شرکت سامان بهادر با تلاش پرسنل و صحت عملکرد مدیران خود توانسته همواره رضایت پرسنل و کارفرمایان  را همزمان بدست آورد و این مهم سبب عملکرد مطلوب تر نفرات و دستیابی مدیران واحد های کارفرمایی و ناظران آنها به آرامش خاطر و اطمینان از صحت عملکرد پرسنل در ارائه ی خدمات موضوع قرارداد گردیده است. 
 

 
 

دوشنبه 11 آذر 1398

تعداد بازدید : 483 بازدید
7/16/2019 3:25:52 PM7/16/2019 3:26:38 PM